СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

У складі соціально-психологічної служби Дрогобицького ППЛ працюють:

 • соціальний педагог Буць Павло Михайлович;
 • практичний психолог Матолич Ірина Григорівна.

Основні види діяльності соціально-психологічної служби

(згідно наказу N 127 від 03.05.99 Кабінету Міністрів України; Положення про психологічну службу системи освіти України)

Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та  підвищення  ефективності  педагогічного  процесу, захист психічного  здоров’я  і соціального благополуччя усіх його учасників: учнів та педагогічних працівників.

Соціально-педагогічний патронаж   спрямований   на    надання соціально-педагогічної  допомоги  соціально незахищеним категоріям вихованців,  учнів і студентів з  метою  подолання  ними  життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу.

Психологічна  служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку учнів,  мотивів   їх   поведінки   і  діяльності  з  урахуванням  вікових,  інтелектуальних,  фізичних,  статевих  та   інших   індивідуальних особливостей,  створення  умов  для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчальних закладів.

Основні завдання соціального полягають у:

 • Посередництві між учнем та різноманітними структурами й установами;
 • Посередництві між учнем та вчителями, майстрами виробничого навчання;
 • Посередництві між дитиною та батьками;      
 • Посередництві між учнем та іншими спеціалістами, які залучаються до вирішення виховних та навчальних проблем учня (тренери, керівники гуртків тощо);
 • Посередництві між учнем та різними групами ровесників, молодіжними групами тощо;
 • Соціальний педагог не стільки намагається дізнатись про недоліки учня, скільки спрямовує свою роботу на пошук резервів особистості, її нерозкритих можливостей і потенціалів.

Основні завдання практичного психолога полягають у:

 • Сприянні повноцінному розвитку особистості учнів, на кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
 • Забезпеченні індивідуального   підходу  до  кожного  учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
 • Профілактиці і  корекції  відхилень  в   інтелектуальному   і психофізичному розвитку учнів.

Основними видами діяльності соціального педагога є:

 • Діагностична діяльність – вивчення та оцінювання особливостей діяльності особистості, мікроколективу (навчальної чи референтної групи), лілейного колективу загалом, неформальних молодіжних об’єднань; спрямованості впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, позитивних сил у мікрорайоні та джерел негативного впливу на учнів;
 • Прогностична діяльність – прогнозування на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних чинників соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості чи групи; прогнозування і програмування процесів соціального розвитку мікрорайону і конкретного мікро-соціуму, діяльності тих інститутів, які беруть участь у соціальному формуванні особистості;
 • Консультативна діяльність – надання порад, рекомендацій учням, батькам, вчителям та іншим особам, які звертаються до соціального педагога;
 • Захисна діяльність – забезпечення дотримання норм охорони та захисту прав учнів, представлення їхніх інтересів у різноманітних інстанціях (службі у справах неповнолітніх, міліції, суді тощо);
 • Організаторська діяльність – забезпечення змістовного дозвілля дітей та підлітків у школі та соціальному середовищі, залучення сім’ї та представників громадськості до соціально-педагогічного процесу в навчальному закладі;
 • Попереджувально-профілактична та соціально-терапевтична діяльність – передбачення і приведення до дії механізмів запобігання й подолання негативних впливів у соціально-правовому, юридичному та психологічному плані; організація соціотерапевтичної допомоги, забезпечення захисту прав учня у суспільстві, допомога учням у період соціального і професійного самовизначення.

Основними видами діяльності практичного психолога є:

 • Діагностична діяльність – психологічне  обстеження  учнів, їхніх  груп  та колективів,  моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку  учнів, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;
 • Корекційна діяльність – здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою  усунення  відхилень  у  психофізичному  та інтелектуальному розвитку і поведінці,  схильності до залежностей та правопорушень, подолання  різних форм девіантної поведінки,  формування соціально корисної життєвої перспективи;
 • Реабілітаційна діяльність – надання   психолого-педагогічної   допомоги учням, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали  від  соціальних,  техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси,  переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;
 • Профілактична діяльність – своєчасне    попередження    відхилень    у психофізичному     розвитку     та     становленні    особистості, міжособистісних стосунках,  запобігання  конфліктним  ситуаціям  у навчально-виховному процесі.